سیگار کشیدن در دوران بارداری باعث پرخاشگر شدن کودک میشود

سیگار کشیدن در دوران بارداری باعث پرخاشگر شدن کودک میشود

به گزارش خبرگزاري آسوشيتد پرس، يك مطالعه جديد بر روي ۹۹ مادر و كودكان دو ساله آنها انجام شد. ۵۲ نفر از اين مادران در طول بارداري سيگار كشيده بودند.
حتي با در نظر گرفتن عوامل اجتماعي و اقتصادي، كودكان مادراني كه طي بارداري سيگار كشيده بودند بيش از كودكان مادراني كه سيگار نكشيده بودند رفتار منفي و پرخاشگرانه از خود نشان مي دادند.
در اين مطالعه دو عامل خطر ديگر نيز براي اين گونه رفتارها شناخته شد: استفاده از تكنيكهاي خشن تنبيهي توسط مادران و مشكل در روابط مادر و فرزند.
محققين نمي دانند سيگار كشيدن مادران طي حاملگي چگونه بر رفتار كودكان آنها تأثير مي گذارد. با اين حال آنها معتقدند پيشگيري از استعمال سيگار طي دوران بارداري تأثير فراواني بر رفتار كودكان خواهد داشت.
مطالعات قبلي نشان داده اند كه اين گونه رفتارهاي خشن تا سنين نوجواني و بعد از آن نيز ادامه مي يابد. بنابراين مقابله با استعمال سيگار توسط زنان باردار راه مناسبي براي اجتناب از بروز اختلالات رفتاري نه تنها در دوران كودكي بلكه در دوران نوجواني و جواني است.

پیشنهادی