چرا غذاهای (چرب) اشتها بر انگیزند

چرا غذاهای (چرب) اشتها بر انگیزند

يك گروه از محققان فرانسوي در انجام آزمايشهايي بر روي موشها به پاسخ اين پرسش پي برده‌اند كه چرا پستانداران به غذاهاي چرب علاقه‌مندند و در برابر آنها نمي‌توانند مقاومت كنند.

فيليپه بسنار و همكارانش در دانشگاه بورگوژن در ديژون با مطالعه در “زبان” موشها به يك گيرنده پروتئيني موسوم به “سي دي ‪ “۳۶‬دست يافتند كه ليپيدها را براي حيوانات خوشمزه و مطبوع مي‌كند.

اين پژوهشگران معتقدند كه نظير همين پروتئين در روي زبان انسان نيز موجود است و به همين علت است كه چربي همراه غذا در نظر افراد غذا را خوشمزه‌تر مي‌كند.

محققان فرانسوي با استفاده از روشهاي مهندسي ژنتيك موشهايي توليد كردند كه فاقد پروتئين سي دي ‪ ۳۶‬بودند. آنگاه دو نوع مايع يكي داراي چربي و ديگري فاقد چربي به موشها عرضه شد اما اين موشها هيچ نوع گرايش بيشتري به مايع چرب تر نشان ندادند.

در حاليكه در عرضه همين دو مايع به موشها معمولي مشاهده شد كه اكثريت آنها به سراغ مايع چرب مي‌روند.

پژوهشگران فرانسوي بر اين باورند كه اين گيرنده چشايي كه طعم چربي را مطبوع مي‌سازد در عين حال وظيفه ديگري را نيز به انجام مي‌رساند و آن شامل آماده كردن مجراي بلع غذا براي پذيرش مواد چرب.

زماني كه بسنار و همكارانش گيرنده پروتئين سي دي ‪ ۳۶‬را با مواد چرب تحريك كردند، مشاهده كردند حتي در حاليكه هيچ غذايي به موشها داده نشده و جانور چيزي بلع نكرده ماده صفرا شروع به ترشح در معده آنها كرده است.

بسنار و همكارانش كه نتايج تحقيقات خود را در نشريه علمي “جورنال او كلينيكال اينوستيگيشن ‪ “Journal of Clinical Investigation‬درج كرده‌اند، معتقدند كه با استفاده از كشف اخير مي‌توان راهي براي كور كردن اشتهاي افراد بسيار چاق و در نتيجه كاستن از وزن انها پيدا كرد.

به اعتقاد “نادا ابومراد” متخصص امور غذايي از مدرسه پزشكي دانشگاه واشنگتن كه مقاله‌اي در توضيح اكتشاف اخير محققان فرانسوي نوشته، شواهد حكايت از آن دارند كه ظهور يك ذائقه و گيرنده چشايي خاص براي مطبوع كردن چربي مزيت تطوري زيادي به جانوران مي‌دهد زيرا موجب مي‌شود آنها با استفاده از ليپيدها بتوانند به ذخيره كردن انرژي در بدن خود بپردازند.

پیشنهادی