نقش مهم (استرس) در ابتلا به بیماریهای گوارشی

نقش مهم (استرس) در ابتلا به بیماریهای گوارشی

بر اساس ارزيابي‌هاي رواني بيماران مبتلا به اختلالات عملكردي دستگاه گوارش استرسهاي زندگي به خصوص از دست رفتن ارتباطات با نزديكان نقش مهمي در شروع و بدتر شدن اختلالات دستگاه گوارش دارد.

بر اساس يك مقاله تحقيقي كه در سمينار جايگاه روانپزشكي در ساير رشته‌هاي پزشكي ارايه شد اختلالات عملكرد دستگاه گوارش شايعترين علت مراجعه بيماران به متخصصين گوارش است.

اين اختلالات بر اساس محل ايجاد به اختلالات مري،معده واثني عشر،روده‌ها، دل درد عملكردي،صفراوي و انوكتال تقسيم مي‌شود.

بر اساس اين مقاله از آنجايي كه اتيولوژي اين اختلالات زمينه‌هاي زيستي رواني و محيطي دارد،جهت ارزيابي بيماران و انجام اقدامات درماني مناسب نياز به ارزيابي همه جانبه بيمار بخصوص از نظر عوامل رواني وجود دارد.

از جمله اين عوامل مي‌توان به استرس‌هاي زندگي ،تيپ شخصيتي و روشهاي تطابقي ،رفتار بيماري،بيماري‌هاي روانپزشكي همراه و سابقه سوء استفاده جنسي و جسمي اشاره كرد.

اين عوامل بخصوص بر روي شدت علايم ،كيفيت زندگي ،دفعات مراجعه بيمار، حركت دستگاه گوارش ،درك حس احشايي و پيش آگهي بيماري تاثير مي‌گذارد.به نظر مي‌رسد اين عوامل از طريق تاثير بر روي محور مغز- روده اثرات خود را ايفا مي‌كنند.

ويژگيهاي شخصيتي و روشهاي تطابق در ايجاد و شدت علايم گوارشي نقشي ندارند بلكه روي مراجعه بيمار به پزشك و رنجي كه بيمار از بيماري مي‌برد تاثير مي‌گذارد.

همچنين بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك پذير كه به پزشك مراجعه مي كنند علايمشان را بيشتر از بيماراني كه به پزشك مراجعه نمي‌كنند ناشي از يك بيماري جدي زمينه‌اي مي‌دانند.

شايعترين بيماري‌هاي روانپزشكي همراه در بيماران مبتلا به اختلالات عملكردي دستگاه گوارش شامل اختلالات اضطرابي،اختلالات خلقي (شامل افسردگي ماژور) و اختلالات سوماتوفرم مانند درد و سوماتيزاسيون مي‌باشد.

بيماران مبتلا به اينگونه اختلالات روانپزشكي معمولا علايم گوارشي شديدتر و پيش آگهي ضعيفتري دارند.

همچنين بر اساس اين مقاله ،بين سوء استفاده جسمي و جنسي و اختلالات عملكردي گوارشي نيز ارتباط محكمي وجود دارد بطوريكه ‪ ۳۰‬تا‪ ۵۶‬درصد اين بيماران سابقه سوء استفاده جسمي و جنسي دارند.

در اين بيماران نيز علايم گوارشي شديدتر و علايم خارج روده‌اي شايعتر و پيش آگهي بدتر مي‌باشد.

اين مقاله با عنوان “ارزيابي رواني بيماران مبتلا به اختلالات عملكردي دستگاه گوارش” توسط دكتر “ناصر ابراهيمي درياني” فوق تخصص بيماري‌هاي گوارش و كبد و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سمينار جايگاه روانپزشكي در ساير رشته‌هاي پزشكي ارايه شد.

نخستين سمينار جايگاه روانپزشكي در ساير رشته‌هاي پزشكي توسط مركز تحقيقات روانپزشكي و روانشناسي دانشگاه علوم پزشكي تهران و با همكاري بيمارستان روزبه و انجمن علمي روانپزشكان ايران ‪ ۱۳‬و ‪ ۱۴‬ارديبهشت ماه سال جاري برگزار شد.

پیشنهادی