سرطان بیضه در مردان با وزن مادر در دوران بارداری ارتباط دارد

سرطان بیضه در مردان با وزن مادر در دوران بارداری ارتباط دارد

مطالعات جديد نشان مي‌دهد وزن مادر در دوران بارداري با ابتلا فرزند پسر به سرطان بيضه در بزرگسالي ارتباط دارد.

پژوهشگران اسكانديناويايي دريافته‌اند بالا بودن وزن مادر در دوران بارداري باعث افزايش هورمون استروژن در خون مادر مي‌شود. اين هورمون به راحتي از جفت مي‌گذرد و وارد بدن جنين مي‌شود.

هر چه جنين مذكر در سه ماهه اول حاملگي بيشتر در معرض اين هورمون قرار گيرد احتمال ابتلا او به سرطان بيضه در سنين جواني بيشتر مي‌شود.

تحقيقات دكتر تام گروتمول از مركز ثبت سرطان در نروژ در اسلو در نشريه “‪ “international journal of cancer‬به چاپ رسيده است.

به اين منظور اطلاعات به دست آمده از نمونه‌هاي تصادفي زنان باردار در اسلو در فاصله سالهاي ‪ ۱۹۳۱‬تا ‪ ۱۹۵۵‬و شيوع سرطان بيضه در مردان متولد سالها با هم مقايسه شد. در كل ‪ ۱۷۹۰‬مورد سرطان بيضه در مرداني كه در فاصله اين سالها به دنيا آمدند تشخيص داده شد. اين مردان در زمان مطالعه ‪ ۲۱‬تا ‪ ۴۵‬سال سن داشتند.

در سال هاي ‪ ۱۹۴۱‬تا ‪ ۱۹۴۵‬در دوران جنگ جهاني دوم كاهش وزن وجود داشت، اما افزايش وزن مادران در فاصله سالهاي مطالعه سير صعودي داشت.

بعد از حذف آماري عوامل تاثيرگذاري مانند وزن تولد نوزاد و سن مادر در دوران بارداري ارتباط معني‌داري بين وزن مادر در دوران بارداري و و شيوع سرطان بيضه در نوزادان پسر ديده شد.

با اين حال مطالعات ديگري براي مقايسه مردان مبتلا به سرطان بيضه با مردان سالم براي تاييد نتايج اين مطالعه نياز است.

سرطان بيضه از جمله بيماريهاي ناشي از توسعه و شهرنشيني است. الگوي زندگي غربي با افزايش چاقي باعث شيوع انواع سرطان ناشي از چاقي و افزايش شيوع ديابت نوع دو مي‌شود.

پیشنهادی