چهل درصد مرگ ها در بیمارستان های کشور رخ میدهد

چهل درصد مرگ ها در بیمارستان های کشور رخ میدهد

وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي ايران در آخرين گزارش خود اعلام كرد: بر اساس آخرين نتايج مطالعات صورت گرفته ميزان خام مرگ در سال ۸۱، ۴/۴ در يكهزار نفر بوده است كه حدود ۴۰ درصد مرگ‌ها در بيمارستانها واقع مي‌شود.

به گزارش خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، ميزان بار بستري در افراد ۶۵ سال و بالاتر ۱۸۲ در هزار و افراد زير يكسال ۱۴۳ در هزار و ۵۰ تا ۶۵ سال ۱۰۷ در هزار است.

بر اساس نتايج اين مطالعه، ۶/۶ درصد جامعه در طول يكسال به دليل يك مشكل سلامتي يا توصيه‌اي، نياز به دريافت خدمات درمان بستري داشتند و ۱/۵ درصد جامعه به دليل يك مشكل سلامتي فوريت‌دار بر اساس تلقي خود فرد، نيازمند خدمات درمان بستري بودند و ۹/۴ درصد جامعه در طول سال گذشته احساس نياز به مراكز درماني پيدا كرده و اين نياز به تصميم و تقاضا منجر شده و براي نخستين بار در طول سال مراجعه كرده و براي نخستين بار بستري شدند، به عبارت ديگر ۹/۴ درصد جامعه در طول يكسال براي نخستين بار طي سال در بيمارستان بستري مي‌شوند.

به گزارش ايسنا، ۸/۰ درصد جامعه در طول سال براي دومين و ۳/۰ درصد براي سومين بار در بيمارستان بستري شدند.

طبق برآورد اين مطالعه، بار مراجعه براي بستري شدن در سال ۸۱، ۷۰ در هزار و بار بستري ۶۵ در هزار است.

پیشنهادی