پزشک خانواده در کشورهای پیشرفته یک تخصص مورد احترام است

پزشک خانواده در کشورهای پیشرفته یک تخصص مورد احترام است

يک عضو شورايعالي نظام پزشکي و رييس انجمن پزشکان عمومي معتقد است: پزشکان خانواده در کشور ما، بايد به درجه تخصص نايل شوند.

دکتر حسن هويدا ضمن اعلام اين مطلب گفت: در حال حاضر ما نياز داريم تا مقاطع و واحدهاي درسي مناسبي را براي پزشکان عمومي که تمايل به ورود به شاخه پزشک خانواده را دارند، تدوين کرده و يا براساس آموزش‌هاي مدون و برنامه‌هاي بازآموزي در درجه علمي پزشکان ارتقاء ايجاد کنيم.

وي عدم ارتقاء درجه علمي پزشکان را پس از طي دوره بازآموزي عامل کاهش انگيزه اين افراد ذکر کرد و افزود: ايجاد يک برنامه علمي منظم و مناسب براي پزشکان عمومي يکي از خواسته‌هاي به جاي جامعه پزشکي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است.

رييس انجمن پزشکان عمومي در ادامه در خصوص جايگاه پزشک خانواده در کشورهاي پيشرفته

اظهاركرد: اين طرح سالهاست که درکشورهاي صنعتي و پيشرفته پياده مي‌شود و طبق بررسي‌ها، هم از نظر هدر نرفتن سرمايه دولت و هم کاهش هزينه بخش سلامت بسيار موفق عمل کرده است.

دکتر هويدا در نهايت با بيان اين که دريچه ورود بيمار به بخش سلامت بايد پزشک خانواده باشد تاکيد کرد: اصولا يک پزشک خانواده نه تنها در ساير کشورها جايگاه ويژه‌اي دارد، بلکه يک تخصص بسيار مهم و قابل احترام نيز محسوب مي‌شود؛ به همين جهت ما نيز انتظار داريم که آموزش طرح پزشک خانواده در ايران به گونه‌اي صورت گيرد که نه تنها اعتماد بيماران جلب شود، بلکه انگيزه پزشکان جهت ورود به اين شاخه نيز افزايش يابد.

پیشنهادی