طرح ممنوع کردن استفاده دخانیات در فضاهای عمومی ایرلند تصویب شد

طرح ممنوع کردن استفاده دخانیات در فضاهای عمومی ایرلند تصویب شد

جمهوري‌ايرلند كه نخستين كشوري است كه ‪ ۱۸‬ماه قبل، كشيدن سيگار را در تمامي اداره‌ها و اماكن عمومي و محلهاي كار ممنوع ساخته، اينك به اين نتيجه روشن رسيده كه اين ممنوعيت توانسته است هواي تميز و پاكيزه را جانشين فضاي آلوده به دود سيگار در مكانهاي عمومي سازد.

“لوك كلنسي” و همكارانش كه موسسه جامعه عاري از سيگار را در ايرلند برپا كرده‌اند نمونه‌هاي هواي ‪ ۴۰‬قهوه خانه و چايخانه را در ايرلند مورد آزمايش قرار دادند و مشاهده كردند كه شمار ذرات معلق مضر براي ريه در هواي اين مكانهاي عمومي تا حد زيادي در قياس با آماري كه درگذشته تهيه شده بود تقليل يافته است.

به عنوان نمونه ميزان ذرات موسوم به پي‌ام ‪ ۱۰‬كه ذرات كوچكي به طول ‪۱۰‬ ميكرومتر هستند تا ‪ ۵۳‬درصد و ميزان ذرات كوچكتر موسوم به پي‌ام ‪ ۲/۵‬تا ‪۸۷‬ درصد كاهش يافته است.

تراز ذرات بسيار ريز كمتر از يك ميكرون تا ‪ ۷۹‬درصد كاهش داشته كه اين ميزان برابر تراز اين ذرات در محيطهاي عاري از آلودگي دخانيات نظير محيط منازل افراد غير سيگاري است.

كارگراني كه در اين مكانهاي عمومي كار مي‌كردند نيز به علت استنشاق مقادير بسيار كمتر گاز سمي مونو اكسيد كربن، از سلامت بيشتري برخوردار شده بودند.

در نمونه‌هاي تهيه شده از ريه ‪ ۸۰‬كارگر اين مراكز مشاهده شد كه ميزان ذرات گاز مونو اكسيد كربن از ‪ ۵/۲۳‬قسمت در هر يك ميليون قسمت تا ‪۳/۲‬ قسمت در هر يك ميليون قسمت كاهش يافته كه اين ميزان نشاندهنده يك افت ‪۴۰‬ درصدي است.

عوارض ديگر نظير آبريزش چشمها بر اثر دود سيگار تا ‪ ۷۰‬درصد و خس‌خس كردن سينه تا ‪ ۴۰‬درصد در ميان اين كارگران كاهش داشته است.

گزارش مسوولان موسسه جامعه عاري از سيگار به كنفرانس انجمن اروپايي بيماريهاي تنفسي در كپنهاگ ارايه شد.

پیشنهادی