آنتی اکسیدان در قهوه بیشتر از چای است

قهوه

آنتی اکسیدان در قهوه بیشتر از چای است

بگفته‎ دانشـمنـدان نـــوشــيــدن قهوه‎ , تركيبات‎ آنتي‎ اكسيــدان‎ مــفيــدي‎ بــه‎‎ بــدن‎‎‎ مـي‎رسـانـد كـه مـيـزان آن در مقايسـه‎ بـا آنتــي‎ اكــسـيــدان‎ مـوجـود در ميـوه‎ و سبزيجات‎‎ بيشتر است.
 دانشمندان در ايـن تحقيق‎ ميزان‎‎ آنتي‎ اكسيدان موجود در بيــش‎ از صــد نـوع مـاده‎ غـذايـي‎ مـختـلــف‎ از جمله‎‎سبـزي‎ هـا , ميوهها, انـواع آجـيـل‎ , ادويه‎‎, روغن‎ هـا و آشاميدني‎ ها را اندازه گيـري‎ و آن‎ را بـا اطلـاعـات‎ مـربـوط بـه‎ ميانيگيـن‎‎‎ ميـزان مصـرف‎ اين مواد در رژيم‎ غذايي‎ افراد در آمريكـا مقايسه‎ كردند
نتايج‎ تلاش‎ اين‎‎‎ دانشـمنــدان نـشــان داد بــا مصـرف‎ هـــر وعـــده‎‎ قــهـــوه, بيـشتـريـن‎‎‎ ميـزان تركيبات‎ آنتي‎اكسـيـدان به‎ بدن‎ مي‎رسد.
بر اساس‎ نتايج‎ ايـن‎ تحــقيــق‎ چــاي‎ سيـاه‎ , مــوز , حبوبـات‎‎ و غلـات از نـظر تركـيبــات‎ آنتـي‎ اكسيدان‎ در رده‎هاي‎‎ بعدي قراردارند۰
مردم‎ انگليـس‎ روزانـه‎ حـدود هفـتـاد ميلـيــون‎‎ فنجان قهوه‎ مي‎نوشند ۰
مصرف‎ روزانه‎‎ قهوه در آمريكا نيـز در سـبـد غذايي‎‎ بيش‎ از نيمي از جمـعيـت‎ ايـن‎ كشورقرار دارد.
تركيبات‎ آنتي‎ اكسيدان‎‎‎ به‎ بدن انسـان كـمـك‎ مـي‎كنـد تـا از عـوارض‎ راديكــــال‎ هــاي‎‎ آزاد و مولكول‎ هاي مخرب‎‎ كـه‎ مـوجـب نابـودي‎‎‎ سلول‎ ها و ديان‎اي مـي‎شـونـد , در امان‎ بماند.
دانشــمنــدان‎ مـي‎‎گـوينـد انــتـــي اكـسيـدان‎‎‎ هـا همچنين درمحـافـظت‎ بـدن در برابر بيمـاري‎‎ هـاي قــلبـــي‎ و ســـرطان‎ نقــش‎ دارنـد۰
بـرخـي‎ مطالعات‎‎ نيز نقش‎ مثبت نوشيدن‎ قهوه‎‎ را بـا كاهش‎ خطر ابتلا بـه ســـرطان‎ هــاي‎ كبد و روده‎ بـزرگ‎ و نيـز ديـابـــت‎ نــوع دوم‎ و بيـمـاري‎ الزايمر به‎ اثـبـات‎ رسانده‎ است‎۰
بـا اين‎‎ همه‎‎ كارشناسـان بـا اشــاره بــه‎ لـزوم‎ رعـايــت‎ اعتــدال‎ در مـصــرف‎ قـهــوه‎‎ و تـاكيـدبـر خواص‎ مفيد ميوهها و سبـزيهــا , نـوشيــدن‎ تـنهـا يـك‎ يـا دو فنجان‎ قهـوه‎ را در روز كافي‎‎ ميدانند۰
به‎‎‎ گفته كارشنـاسـان‎ ميـــوههـــا و ســبــزي‎‎ هـااز لحـاظ غـذايـي‎ , محـتــوي ويتـاميـن‎ هــا , مـواد معـدنـي‎ و اليـاف‎ بيشتري‎ هستند.
تحقيقات‎‎ نشان‎ داده‎ است خرما يكـي‎ از غنـي‎‎ ترين‎‎ منابع‎ آنتـي اكـسيـدان هـا بـه‎ شمارمي‎رود و انگور قرمز نيـز بـه‎ مـقـدار فراوان‎‎ حاوي‎ تركيبات‎‎ انتي‎ اكسيدان است.

پیشنهادی