تعداد مبتلایان به ایدز به مرز ۱۲ هزار تن رسید

تعداد مبتلایان به ایدز به مرز ۱۲ هزار تن رسید

درحاليكه كه تعداد قربانيان به ايدز در كشور تا كنون به ۱۳۷۷ (۱۳۲۳ نفر مرد – ۱/۹۶ درصد و ۵۴ نفر زن – ۹/۳ درصد) رسيده است، شمار مبتلايان به HIV / ايدز در كشور به ۱۱ هزار و ۹۳۰ نفر افزايش يافت.

از اين تعداد، ۱۱ هزار و ۲۸۸ نفر (۶/۹۴ درصد) مرد و ۶۴۲ نفر (۴/۵ درصد) زن هستند.

همچنين، ۵۳۹ نفر از اين تعداد مبتلا وارد مرحله آخر ايدز شده‌اند كه ۵۰۳ نفر مرد (۳/۹۳ درصد) و ۳۶ نفر (۷/۶ درصد) زن هستند.

بر اساس تازه‌ترين آمار وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي تعداد موارد ابتلا به HIV بر حسب جنس و سن، رده سني ۲۵ تا ۳۴ سال با ۳۴۹۳ مورد ابتلا (۴۰ درصد)، رده سني ۳۵ تا ۴۴ سال با ۲۶۱۶ مبتلا (۳۰ درصد) و رده سني صفر تا ۴ سال با ۳۸ مورد ابتلا (۴/۰ درصد)، از لحاظ درجه شيوع به ترتيب بيشترين و كمترين آمار مبتلايان را تشكيل مي‌دهند.

به گزارش ايسنا، راه انتقال ۵/۶۱ درصد از موارد ابتلا به HIV / ايدز اعتياد تزريقي، ۴/۲۸ درصد راه نامشخص، ۶/۷ درصد تماس جنسي، ۲ درصد دريافت خون و فرآورده‌هاي خوني و ۵/۰ درصد از راه مادر به كودك بوده است.

بر پايه اين گزارش، در رده سني ۲۵ تا ۳۴ سال راه انتقال ۹/۴۱ درصد اعتياد تزريقي، ۳/۳۶ درصد از راه تماس جنسي و سپس خون و فرآورده‌هاي خوني، مادر به كودك و نامشخص بوده است؛ اين در حاليست كه در رده سني ۳۵ تا ۴۴ سال، راه انتقال غالب با ۳/۳۲ درصد شيوع اعتياد تزريقي و سپس به ترتيب از راه تماس جنسي، خون و فرآورده‌هاي خوني، نامشخص و مادر به كودك است.

 بيشترين موارد ايدز در كشور با ۳/۳۶ درصد فراواني (۱۸۹ نفر) در رده سني ۳۵ تا ۴۴ سال، سپس در گروه سني ۲۵ تا ۳۴ سال با ۱۷۹ نفر مبتلا (۴/۳۴ درصد) است كه رده سني صفر تا ۴ سال با ۲/۰ درصد فراواني و ۱ نفر مبتلا كمترين ميزان ابتلا به ايدز را به خود اختصاص داده است.

به گزارش ايسنا،‌ راه انتقال ويروس ايدز در مبتلايان به ايدز (آخرين مرحله بيماري) اعتياد تزريقي با ۷/۴۷ درصد، راه تماس جنسي با ۳/۲۲ درصد، خون و فرآورده‌هاي خوني ۲۱ درصد،‌ راه انتقال نامشخص ۲/۸ درصد و بالاخره مادر به كودك ۹/۰ درصد است.

همچنين بيشترين قربانيان ايدز در كشور با فراواني ۲/۳۵ درصد در رده سني ۲۵ تا ۴۴ سال قرار دارد و از ۱۳۷۷ فوت شده به علت ابتلا به ايدز در كشور ۱۳۲۳ نفر مرد و ۵۴ نفر زن هستند.

راه انتقال فوت‌شدگان به علت ايدز ۶/۶۶ درصد اعتياد تزريقي، ۶/۱۲ درصد نامشخص، ۲/۱۱ از راه تماس جنسي، ۹/۸ درصد دريافت خون و فرآورده‌هاي خوني و ۷/۰ درصد مادر به كودك است.

پیشنهادی