بیماریهای گوارشی شایعترین عوارض بعد از جراحی قلب

بیماریهای گوارشی شایعترین عوارض بعد از جراحی قلب

بر اساس مطالعات انجام شده عوارض شكمي بعد از جراحي قلب با مرگ و مير و ناتواني بالايي همراه است كه به دليل نبود علايم باليني خاص ،تشخيص آنها معمولا با تاخير انجام مي‌شود.

بر اساس گزارشي كه در نشريه اخبار پزشكان ويژه چهارمين كنگره بين‌المللي مراقبت‌هاي ويژه پزشكي نوشته شده است،تعيين عوامل خطر براي پيش بيني ايجاد عوارض گوارشي در بيماران تحت جراحي قلب ضرورت دارد.

بر اين اساس طي ‪ ۷‬ماه تعداد ‪ ۶۰۰‬بيمار كانديداي عمل جراحي قلب باز با پمپ باي پس قلبي ريوي به صورت آينده نگر از نظر عوارض گوارشي در بيمارستان قلب شهيد مدني تبريز مورد مطالعه قرار گرفتند.

بر اساس اين تحقيق عوارض گوارشي در ‪ ۲۵‬بيمار (‪ ۱/۴‬درصد)طي اقامت در بخش مراقبت‌هاي ويژه مشاهده شد كه يكي از بيماران تحت جراحي شكم قرار گرفت.

بر پايه اين تحقيق عوارض شكمي بيشتر طي روزهاي ‪ ۴‬تا‪ ۶‬بعد از عمل ديده شد كه شامل درد شكم،يرقان،خونريزي گوارشي،كوله سيستيك،ايلئوس و پانكراتيت بود كه ميزان مرگ و مير ‪ ۲۰‬درصد بود.

خطر ايجاد عوارض گوارشي بعد از عمل با كسر جهشي پايين (كمتر از ‪۴۰‬ درصد) تهويه مكانيكي طولاني جراحي اورژانس نياز به بالون پمپ داخل آئورت و وازوپوسورها،نياز به عمل مجدد و ديابت افزايش يافت.

تعدادي از عوامل پيش بيني‌كننده با احتمال ايجاد عوارض شكمي بعد از جراحي قلب مرتبط هستند.شناخت اين عوامل باعث تعيين زودرس بيماران در معرض خطر و انجام مداخله سريع تر در جهت كل مشكلات خواهد شد.

عوارض گوارشي بعد از جراحي قلب با ‪ CPB‬نسبتا ناشايع هستند ولي اين عوارض با ميزان مرگ و مير بالايي همراه هستند.

در مطالعه حاضر ميزان مرگ و مير حدود ‪ ۲۵‬درصد بود كه اندكي پايين تر از آمارهاي گزارش شده است.دليل اين امر استفاده از آنتي اسيد و‪ H۲‬بلوكرها در موارد مشكوك و نيز عدم پي‌گيري بيماران در خارج از بيمارستان بوده است.

در چند مطالعه خونريزي دستگاه گوارش فوقاني به عنوان شايعترين عارضه گوارشي بعد از جراحي قلب ذكر شده است.

كاستيلو و همكارانش در مطالعه اخير خود نشان دادند كه آسيب سلول‌هاي پانكراس به طور شايعتري بعد از جراحي قلب رخ مي‌دهد(حدود ‪ ۲۷‬درصد).

با وجود پيشرفت‌هاي مهم در پزشكي و فن آوري ،‪ CPB‬هنوز استرس فيزيولوژيك قابل ملاحظه‌اي بر بيمار وارد مي‌كند و آسيب ايسكميك داخل شكمي يك عامل عمده سهيم در بيشتر عوارض گوارشي بعد از جراحي قلب است.

تعدادي از عوامل خطر پيش بيني‌كننده مانند افزايش فشار خون قبل از عمل،كسر جهشي قبل از عمل كمتراز ‪ ۴۰‬درصد،سن بالاي ‪ ۷۰‬سال ،نياز به عمل جراحي مجدد،نياز به تهويه مكانيكي طولاني مدت و جراحي اورژانس در مطالعات مختلف به عنوان عوامل مهم در ايجاد عوارض گوارشي آمده است.

بقاي بيمار وابسته به تشخيص به موقع و مداخله سريع است كه اين امر ب‌ه سطح بالايي از آگاهي از سوي جراحان قلب و كاركنان بخش مراقبت‌هاي ويژه نياز دارد.

به طور ايده آل با آگاهي از بيماران در معرض خطر بروز عوارض گوارشي قبل از عمل مي‌توان از اين عوارض پيشگيري كرد يا درصورت وقوع مداخله سريع انجام شود.

كوله سيستيت حاد و ايلئوس فلجي شديد از عوارض گوارشي شايع بعد از جراحي قلب است كه در اين مطالعه به ترتيب ‪ ۲۰‬و ‪ ۱۸‬درصد موارد را شامل مي شد.

ايسكمي روده عارضه شايعي است كه ميزان آن در مطالعه انجام شده ‪۲۵‬ درصد بود وعدم تشخيص به موقع آن با مرگ و مير بالا همراه است.پانكراتيت حاد در اين مطالعه شامل دو مورد بود كه يك مورد آن منجر به مرگ بيمارشد.

به نظر مي‌رسد علت بروز اغلب عوارض گوارشي بعد از جراحي قلب هيپرفوزيون احشايي باشد.محققان مختلف گزارش داده‌اند كه زمان طولاني ‪CPB‬ يك عامل خطر عمده براي ايجاد عوارض گوارشي بعد از عمل است.

نتيجه گرفته شده كه كاهش برون ده قلبي طي ‪ CPB‬ممكن است باعث شنت خون از بستر احشايي به مناطق با تقدم بيشتر مثل مغز شود.

از عوامل خطر ديگر براي ايجاد عوارش گوارشي ،جراحي بر روي دريچه است ك‌ه در آن احتمال آمبولي وجود دارد.دراين مطالعه بيماران تحت جراحي دريچه همراه با جراحي كرونري ،به دليل پيچيده بودن عمل و طولاني شدن زمان پمپ ،نسبت به جراحي دريچه‌اي منفرد يا كرونري منفرد با عوارض گوارشي بيشتري همراه بودند.

اين نتايج نشان مي‌دهند كه هيپوپوفوزيون بعد از عمل در بستر احشايي مي تواند يك عامل علت شناختي مهم براي بروز عوارض گوارشي بعد از جراحي قلب باشد.

پیشنهادی