ریزش مو در زنان باعث کاهش اعتماد بنفس + افسردگی میشود

خانمانه

ریزش مو در زنان باعث کاهش اعتماد بنفس + افسردگی میشود

مطالعات نشان مي دهد ريزش مو و طاس شدن تاثير رواني منفي شديدي بر فرد دارد و موجب كاهش اعتماد به نفس مي گردد.

دانشگاه موناش استراليا، ::محققان دريافتند ريزش مو خصوصا در زنان موجب كاهش اعتماد به نفس مي شود و نگراني و افسردگي را در پي دارد.
بر اساس اين گزارش، زنان جواني كه دچار ريزش شديد مو هستند، در روابط اجتماعي خود نيز دچار مشكل مي گردند و اين امر بر كيفيت زندگي آنان نيز اثر منفي مي گذارد.
اين گزارش مي افزايد، در حاليكه يك پنجم زنان استراليايي با ريزش شديد مو مواجه هستند، اكثر زنان از اينكه دچار طاسي شوند هراس دارند و هر كاري مي كنند تا از اين كار جلوگيري نمايند، هرچند كه ريزش مو عموما ارثي است.
اين گزارش مي افزايد، طاسي سر چنان موجب كاهش اعتماد به نفس خصوصا در زنان جوان مي شود، كه آنان حتي از مراجعه به پزشك نيز هراس دارند و نمي خواهند كسي از بيماري آنها آگاهي يابد.

پیشنهادی