بسياري از كودكان آمريكايي در برابر بيماريهاي كشنده اي همچون سرخك + سياه سرفه.. به طور كامل مصون و واكسينه نيستند

بسياري از كودكان آمريكايي در برابر بيماريهاي كشنده اي همچون سرخك + سياه سرفه.. به طور كامل مصون و واكسينه نيستند

يك سوم نوزدان در آمريكا تمامي واكسنها را دريافت نمي‌كنند

بررسي هاي جديد نشان مي دهد بيش از يك سوم كودكان و نوزدان در آمريكا از تمامي واكسنها بهره مند نمي شوند.

به گزارش مركز ملي واكسيناسيون آمريكا، بسياري از كودكان آمريكايي در برابر بيماريهاي كشنده اي همچون سرخك و سياه سرفه، به طور كامل مصون و واكسينه نيستند.
بر اساس اين گزارش، بيش از يك سوم كودكان آمريكايي يا تمامي واكسنها را دريافت نمي كنند يا اينكه اين واكسنها به موقع به آنها تزريق نمي‌شود.
اين بررسي همچنين نشان مي دهد در حاليكه در دو سال نخست زندگي، نوزاد آسيب پذيرترين دوران خود را در برابر بيماريها مي گذراند، يك سوم نوزادان زير ۲ سال در آمريكا از بيش از ۶ واكسن حياتي برخوردار نمي شوند و يك چهارم نيز حداقل چهار واكسن را با تاخير دريافت مي كنند.
اين گزارش مي افزايد، تاخير در تزريق واكسن به كودكان خطر ابتلاي آنان به بيماريهاي مختلف را افزايش مي دهد و به شيوع بيماريهاي همه گير منجر مي گردد.

پیشنهادی