محققان دلیل کاهش هوشیاری در خواب را یافتند

محققان دلیل کاهش هوشیاری در خواب را یافتند

دانشمندان براي اولين بار دريافتند چرا و چگونه هوشياري در خواب كاهش مي‌يابد.

‬دانشمندان با استفاده از فناوري تحريك مغناطيسي از طريق جمجمه دريافتند به هنگام خواب مغز به جزاير كوچك و مجزايي تبديل مي‌شود كه هيچ ارتباط عصبي الكتريكي با هم ندارند.

دكتر ‪ Guilio tononi‬استاد روانپزشكي با قراردادن وسيله‌اي مانند پدال كه روي سر شركت‌كننده قرار مي‌گرفت ميدان مغناطيسي توليد كرد. اين پدال از طريق ايجاد ميدان مغناطيسي پالس‌هاي الكتريكي ايجاد كرد كه با نفوذ به درون جمجمه سلولهاي مغزي را به فعاليت وامي‌دارد.

سلولهاي هدف در كورتكس مغز كه مسئول كنترل حسي و لامسه هستند پيامهاي عصبي را به بقيه سلولهاي موجود در كورتكس مي‌فرستند. زماني كه فرد بيدار است پيامهاي اين سلولها در زمان بيداري به راحتي به بخش‌هاي مجاور و پايين منتقل مي‌شود.

ولي در خواب عميق اين انتقال پيامها مسدود مي‌شود. محققان مي‌گويند اين مطالعه به درك سازوكار اختلال در هوشياري به هنگام خواب كمك مي‌كند.

افكار آگاهانه ناشي از توانايي مغز براي جامعيت بخشيدن به اطلاعات است. مغز به هنگام خواب فعال است. روياهاي روشني كه در مراحل ديررس خواب عميق ديده مي‌شود دليل فعاليت مغز در حين خواب است. با وجود اين دانشمندان مي‌گويند اين هوشياري در مراحل اوليه خواب و در ابتداي شب وجود ندارد.

علت اين عدم هوشياري در مراحل اوليه خواب قطع ارتباط عصبي الكتريكي بخش‌هاي مختلف مغز و كورتكس است.

زماني كه شخص بيدار مي‌شود پالس‌هاي الكتريكي مي‌تواند در بخش‌هاي مختلف مغز به فاصله زياد منتقل شود. در مراحل اوليه خواب در ابتداي شب پاسخ‌هاي مغزي كوتاه اثر و كوتاه برد است. وقفه در توانايي نواحي كورتيكال براي عملكرد طبيعي در زمان خواب علت از دست رفتن هوشياري ماست.

در زمان خواب تغييرات زيادي در مغز صورت مي‌گيرد كه از رها شدن واسطه‌هاي شيميايي عصبي در مغز گرفته تا تغييرات در الكتروانسفالوگرافي و تغييرات كانال‌هاي تحريك حسي را دربرمي‌گيرد.

اين تغييرات ممكن است در تغيير سطح هوشياري در زمان خواب نقش داشته باشد. دانشمندان نمي‌دانند چرا و چگونه از خواب بيدار مي‌شويم. بنابراين جستجوي نوع و نحوه تغييراتي كه باعث از دست دادن هوشياري مي‌شود بسيار پيچيده است.

اينكه تغييرات سطح هوشياري در مغز به دليل كاهش سطح فعاليت مغز است يا تغيير توانايي بخش‌هاي مختلف مغز براي ايجاد ارتباط الكتريكي با هم هنوز روشن نيست.

پیشنهادی