کشف راز تازه ای درباره ژن ها

کشف راز تازه ای درباره ژن ها

يكي از مهمترين پرسشها در حوزه ژنتيك آن است كه نمونه‌هاي اضافي از ژنها چگونه در درون يك ارگانيزم باقي مي‌مانند.

زماني كه يك ژن تكثير مي‌شود و نمونه تازه‌اي از خود مي‌سازد يكي از دو نمونه يا كپي آن غالبا يا پاك و يا غير فعال مي‌شود اما در مواردي هر دو نمونه ژن دست نخورده باقي مي‌مانند.

يك گروه از محققان سوئيسي از موسسه فدرال فناوري زوريخ براي شناخت بهتر اين پديدار يك مدل كامپيوتري و نيز آزمايشهاي كمي زيست- شيميايي را مورد استفاده قرار دادند و خانواده‌هايي از ‪ ۱۰۵‬ژن تكثير شده را در مخمر خاصي به نام ساكارميسسز سرويسيا ‪ Saccharomyces cerevisiae‬مورد مطالعه قرار دادند.

در اين بررسي روشن شد كه ژنهاي اضافي چهار استراتژي خاص براي بقا در پيش مي‌گيرند.

نخستين استراتژي آن است كه اين نمونه‌ها خود را به عنوان قطعات يدكي معرفي مي‌كنند كه در صورت از كار افتادن ژن اصلي جاي آن را پر كنند.

استراتژي دوم عبارت است از توليد كاركردهاي تازه، سومين استراتژي ناظر به نحوه تنظيم به شيوه متفاوت است و بالاخره در استراتژي چهارم اين ژنها ميزان پروتئين‌هايي را كه به وسيله اين نوع ژن رمزنگاري مي‌شود، افزايش مي‌دهند.

پیشنهادی

برچسب ها