کف دست محل ابتلای بیماری درماتیت در کارخانه سیمان است

کف دست محل ابتلای بیماری درماتیت در کارخانه سیمان است

تحقيق انجام شده در دانشگاه علوم پزشكي تبريز نشان مي‌دهد كف دست، شايع ترين محل ابتلاي بيماري درماتيت در كارخانه‌هاي سيمان است.

‪ ۱۲‬هزار نفر در كارخانه‌هاي توليد سيمان در كشور مشغول به كار مي‌باشند و درماتيت به عنوان مهم‌ترين بيماري ايجاد شده در اين كارخانه‌هامحسوب مي‌شود.

اين تحقيق با هدف مطالعه تعيين ميزان موارد ايجاد درماتيت ناشي‌از سيمان و شناخت عوامل زمينه‌ساز و روش‌هاي پيشگيري از آن انجام شده است.

در تحقيق مزبور كه يك مطالعه توصيفي و تحليلي است ‪ ۵۴۲‬نفر از كاركنان سيمان صوفيان تبريز بي‌سنين ‪ ۲۱‬تا ‪ ۶۰‬سالگي بررسي شده‌اند.

متغيرهاي مورد بررسي در اين تحقيق شامل مدت كار، نوع تماس با سيمان، محل اوليه ظهور ضايعات، عوامل مستعدكننده، ارتباط بروز بيماري با محل كار مبتلايان و درصد شيوع درماتيت بوده است.

يافته‌هاي تحقيق ياد شده نشان مي‌دهند كه از ‪ ۵۴۲‬نفر كاركنان سيمان صوفيان تبريز ‪ ۱۵۳‬نفر به بيماري درماتيت مبتلا بودند.

يافته‌هاي تحقيق همچنين حاكي است كه ارتباط معناداري بين محل كار افراد و ميزان بروز درماتيت وجود دارد، به طوري كه ‪ ۶۲/۵‬درصد از كاركنان بارگيرخانه مبتلا به اين بيماري شده‌اند.

محققان اين مطالعه نتيجه‌گيري كرده‌اند كه شيوع بالاي درماتيت ناشي از سيمان به دليل رعايت نكردن بهداشت كار و ايمني در كارخانه‌ها و وجود آلرژن‌هاي متعدد در سيمان است.

درماتيت جزو بيماري‌هاي التهابي غيرميكروبي پوستي است و درماتيت‌هاي شغلي از جمله شايع‌ترين انواع درماتيت‌هاي پوستي محسوب مي‌شوند.

پیشنهادی