منشا ژنتيك مقاوم شدن باكتريهاي عامل ابتلا به سل كشف شد

منشا ژنتيك مقاوم شدن باكتريهاي عامل ابتلا به سل كشف شد

محققان دانماركي در تحقيقات خود به اين نكته پي‌برده‌اند كه مقاوم شدن اعضاي يك مجموعه پيچيده از باكتريهاي سل در برابر طبقه جديدي از داروهاي آنتي بيوتيك، ناشي از يك نوع جهش يافته از ژني به نام “ارم” است.

اين نوع جهش يافته ژن ارم ‪ erm‬كه ارم(‪ (۳۷‬نام دارد در باكتري عامل سل موسوم به ميكوباكتريوم توبركلوسوس ‪ Mycobacterium tuberculosis‬يافت مي شود.

ارم (‪ (۳۷‬نظير بقيه انواع اين ژن كه به نحو وسيع در بدن پادتن‌ها و ميكربهاي مضر يافت مي‌شود، يك آنزيم متيل ترانسفراز توليد مي‌كند كه فعاليت آن كاملا هدفمند و ناظر به جنبه‌هاي خاص است.

اين آنزيم با اضافه كردن گروه مولكولهاي متيل به يك نيوكلئوتيد خاص در يك رشته آر ان آ ريبوسومال ‪ ,ribosomal RNA‬موجب مي‌شود كه باكتري در برابر آنتي بيوتيكهاي ضد ميكرب موجود در بازار نظير اريتومايسين مقاوم شود.

اما اين آنزيم نمي‌تواند باكتري را در برابر آنتي بيوتيكهاي جديد مانند كتوليدز ‪ ketolides‬مقاوم سازد.

به نوشته نشريه علمي “جورنال او بايولوژيكال كميستري” ‪= Chem J .Biol‬ نشريه شيمي زيستي” استفن داوثويت و همكارانش از دانشگاه ساترن دنمارك در اودنس ‪ Odense‬نشان داده‌اند كه مقاوم شدن باكتري در برابر آنتي بيوتيك جديد ناشي از عمل غير دقيق آنزيم ارم (‪ (۳۷‬است.

ين آنزيم به وسيله ژن جهش يافته‌اي در راستاي مولكول آر.ان.آ.يي كه نقطه هدف اين آنزيم است، رمز بندي مي‌شود. در اين حال ژن جهش يافته يك گروه اضافه از مولكولهاي متيل را به نيوكلئوتيدهاي همسايه اين هدف اضافه مي‌كند.

پیشنهادی