درمان اضطراب به کاهش سریع (فشار خون) کمک میکند

درمان اضطراب به کاهش سریع (فشار خون) کمک میکند

در بيماراني كه افزايش شديد فشار خون بدون آسيب عضوي پيدا مي‌كنند درمان ضد اضطراب، فشار خون را بطور موثري كاهش مي‌دهد و اولين گام در درمان محسوب مي‌شود.

بسياري از بيماراني كه دچار ازدياد فشار خون هستند و تحت درمان دارويي قرار دارند يك دوره ازدياد شديد فشار خون پيدا مي‌كنند كه گاهي با سردرد و ديگر مشكلات نامشخص همراه است. در بسياري از موارد اين بحرانهاي فشار خون با اضطراب و حملات ترس ارتباط دارد.

محققان مطالعه‌اي را طراحي كردند تا اثربخشي و ايمني داروي ضد اضطراب ديازپام (واليوم) را با قرص زيرزباني فشار خون ‪ (capoten) captopril‬در ‪۳۶‬ بزرگسال كه به علت بحران فشار خون به بخش اورژانس بيمارستان مراجعه كرده بودند مقايسه كنند.

محققان براي ‪ ۱۹‬بيمار تا ‪ ۵‬ميلي گرم ديازپام خوراكي و براي ‪۱۷‬ بيمار تا ‪ ۲۵‬ميلي گرم ‪ captopril‬زيرزباني تجويز كردند و تا سه ساعت هر ساعت ضربان قلب و فشار خون آنها را كنترل كردند.

هر دو درمان ميزان فشار خون را به طور مشابه و به ميزان قابل توجهي كاهش دادند.

گراسمن مي‌گويد درمان ضد اضطراب در كاهش فشار خون در مبتلايان به افزايش حاد فشار خون موثر است. نتايج اين مطالعه انجام مطالعه بزرگتر براي تاييد فوايد داروهاي ضد التهاب در درمان بحران فشار خون را توجيه مي‌كند.

پیشنهادی